O nas

Puchpol.pl jest jest jednym z podmiotów rodzinnej Firmy, która od 1990 roku zajmuje się importem, eksportem i uszlachetnianiem pierza i puchu pochodzącego od gęsi i kaczek. Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz park maszynowy niemieckiej firmy Lorch pozwalają nam zaoferować wysokiej jakości surowiec pierzarski, który cieszy się uznaniem konsumentów w Polsce, jak i za granicą.

Nasza oferta wyróżnia się na tle konkurencji, gdyż dbamy o najwyższą jakość wsadu proponowanych produktów. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci cieszyli się optymalną sprężystością puchu oraz pierza. Dążąc do pełnej sterylności oraz najwyższej jakości wsadu, dokonujemy dokładnego sortowania piór oraz pierza. Kolejnym krokiem jest pranie wodne, dzięki któremu pozbywamy się niepożądanych elementów. Znakomita sprężystość puchu i sterylność są możliwe do osiągnięcia dzięki suszeniu w temperaturze 120 stopni. Końcową fazę stanowi odpylanie. Podczas tego procesu usuwany zostaje kurz. W rezultacie uzyskujemy antyalergiczny, pozbawiony kurzu, a zarazem bardzo sprężysty wsad.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o., Niałek Wielki 133, 64-200 WolsztynDrogi Kliencie, 

dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zapraszamy do zapoznania się ogólnymi warunkami sprzedaży produktów. 

Formuła niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (dalej jako: „OWS”) zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze produkty, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami, a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży będącej przedmiotem naszych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb. Celem OWS jest również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. 

Niniejsze OWS, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami. 

Zapraszamy do zapoznania się z OWS. 1) O NAS 

1. Sprzedawcą jest DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: Niałek Wielki 133, 64-200 Wolsztyn i adres do doręczeń: ul. Przylep-Solidarności 71B, 66-015 Zielona Góra, NIP 9231728522, adres poczty elektronicznej: sklep@puchpol.pl (dalej jako: „Sprzedawca”). 2. Dane kontaktowe:

a. adres do korespondencji: Przylep-Solidarności 71B, 66-015 Zielona Góra;

b. adres poczty elektronicznej: sklep@puchpol.pl;

c. numer telefonu kontaktowego: (+48) 882738366. 2) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między Państwem, a nami ma przebieg według następującego schematu: 

1) Składają Państwo zamówienie na produkty, które chcą kupić > 2) Na podstawie zamówienia przygotowujemy dla Państwa dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją Państwu do akceptacji > 3) W przypadku akceptacji oferty umowa sprzedaży zostaje zawarta > 4) W przypadku dodatkowych uzgodnień umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia, co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień. 

Cena produktu wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zamówienie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy sprzedaży, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w takcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową). § 

DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o., Niałek Wielki 133, 64-200 Wolsztyn. Szybki kontakt: sklep@puchpol.pl |numer telefonu kontaktowego: (+48) 882738366 

Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami: osobiście w naszej siedzibie, pisemnie, drogą poczty elektronicznej (mailowo), telefonicznie lub faksem. 

Zamówienie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko (w przypadku nie konsumentów - pełną nazwę Państwa firmy oraz NIP), adres, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące umowy: produkt/y, ilość produktu/ów, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego. W przypadku braku niektórych informacji poprosimy Państwa o ich uzupełnienie. 

Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień). 

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez doręczenie niniejszych OWS przed zawarciem umowy sprzedaży oraz dowodu zakupu. Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie). 3) PRZEDMIOT UMOWY 

Staramy się maksymalnie dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot umowy sprzedaży zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem. 

Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w ofercie lub w trakcie uzgodnień zawsze przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową). W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze OWS. 4) KONTAKT Z NAMI 

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy sprzedaży. Zapraszamy również Państwa do kontaktu pisemnego lub osobistego. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWS. 5) SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI 

Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy sprzedaży. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i termin płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami. 

Udostępniamy następujące sposoby płatności

a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

b. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 

c. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. 

Termin płatności: 

a. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

b. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 6) SPOSÓB, TERMIN I KOSZT DOSTAWY 

Sposób, termin i koszt dostawy jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy sprzedaży. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy dostawy, które mają zastosowanie w razie braku innych uzgodnień między nami. 

Dostawa produktów do Państwa jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Państwu w ofercie lub w trakcie § 

DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o., Niałek Wielki 133, 64-200 Wolsztyn | NIP 9231728522, Szybki kontakt: sklep@puchpol.pl |numer telefonu kontaktowego: (+48) 882738366 

naszych uzgodnień (jeżeli są prowadzone) – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową). 

Udostępniamy następujące sposoby dostawy: 

a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa. 

Termin dostawy produktu do Państwa wynosi do 14 dni roboczych, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Początek biegu terminu dostawy produktu do Państwa liczy się w następujący sposób: 

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 7) REKLAMACJE 

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

Jesteśmy obowiązani dostarczyć produkt bez wad. 

Reklamacje związane z umową sprzedaży mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: sklep@puchpol.pl, osobiście lub pisemnie pod adresem: DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o., Niałek Wielki 133, 64-200 Wolsztyn 

Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz (5) do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 

2. Z zastrzeżeniem 8 pkt. 1 OWS konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o., Niałek Wielki 133, 64-200 Wolsztyn

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 

4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 

b. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); 

c. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php) 10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie kupujących nie będących konsumentami. 

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt wobec Państwa zostaje wyłączona. 

W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas. 

W przypadku kupujących nie będących konsumentami zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.  

DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o., Niałek Wielki 133, 64-200 Wolsztyn 9231728522 Szybki kontakt: sklep@puchpol.pl |numer telefonu kontaktowego: (+48) 882738366 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową, nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. 

Z chwilą wydania przez nas produktów przewoźnikowi przechodzą na Państwa korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Państwu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

W razie przesłania produktów do Państwa za pośrednictwem przewoźnika obowiązani są Państwo zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktów, obowiązani są Państwo dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy. 

Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z danym produktem albo produktami, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za dany produkt albo produkty. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści. 

W przypadku kupujących nie będących konsumentami, wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 11) DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego OWS jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie OWS. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia lub zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową złożenia zamówienia lub zawarcia umowy sprzedaży. 

3. Celem zbierania danych osobowych jest zawarcie i realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Sprzedawcy. 

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której są Państwo stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Sprzedawcy podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Sprzedawcy). 

5. W przypadku korzystania ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy. 

6. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@puchpol.pl albo pisemnie na adres Sprzedawcy: DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o., Niałek Wielki 133, 64-200 Wolsztyn12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.  

DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o., Niałek Wielki 133, 64-200 Wolsztyn 9231728522 Szybki kontakt: sklep@puchpol.pl |numer telefonu kontaktowego: (+48) 882738366  

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o., Niałek Wielki 133, 64-200 Wolsztyn 9231728522 Szybki kontakt: sklep@puchpol.pl |numer telefonu kontaktowego: (+48) 882738366 13) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) 

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat: 

DK INVESTMENT GROUP sp. z o.o., Przylep-Solidaności 71B, 66-015 Zielona Góra sklep@puchpol.pl 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.